Atv Asena

Atv Asena

ዘሕዝን ዜና – መዓስከራት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ትግራይ – ወራሪ ስርዓት ኢሳይያስ ሰራዊቱ ኣዋፊሩ ካብ መዓስከር ስደተኛታት ሕጻጽ ጥራይ ልዕሊ 3 ሽሕ መንእሰያት ጨውዩ – ኣብ ኲናት መቐለ መዝሓሊ ጥይት ከይገብሮም ድማ ይፍራሕ።
ኣብረርቲ ነፈርቲ ኲናት ሓይሊ-ኣየር ኤርትራ፡ ቦታኦም ንኣዘዝቲን ፓይሎታትን ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምግዳፍ ኣብ ገዛኦም ክጸንሑን  ከምዝተኣዘዙ ካብ ኣስመራ ዝበጽሓና ዜና ኣፍሊጡ።

ኣብረርቲ ነፈርቲ ኲናት ሓይሊ-ኣየር ኤርትራ፡ ቦታኦም ንኣዘዝቲን ፓይሎታትን ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምግዳፍ ኣብ ገዛኦም ክጸንሑን ከምዝተኣዘዙ ካብ ኣስመራ ዝበጽሓና ዜና ኣፍሊጡ።

ኣብረርቲ ነፈርቲ ኲናት ሓይሊ-ኣየር ኤርትራ፡ ቦታኦም ንኣዘዝቲን ፓይሎታትን ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምግዳፍ ኣብ ገዛኦም ክጸንሑን ኣብ ዝተጸውዑሉ እዋን ክመጹን ከም...

ብናይ ሰሜን ኣውቶቡስ ንደቡብ ጉዕዞ!

ግንባር ዳያስፖራ

ግንባር ዳያስፖራ ብመጀመርያ ኣብ’ዚ ኣሰካፊ እዋን ናይ ሕማም ኮቪድ-19 ስለ እንርከብ፡ ምሉእ ጥዕናኹም ተሓልዩ ብደሓን ክትህልዉ ዘሎኒ  ድሌት እገልጽ። ኣብ’ዚ...

Page 1 of 44 1 2 44
  • Trending
  • Comments
  • Latest

GoFundMe AsenaTv Campaign

Support ATV – PayPal